OBSAH

CJ_s_prehledem

LITERATURA

Bible / Starý zákon / Nový zákon / Mistr Jan Hus / Jan Amos Komenský / České národní obrození / Slovníky (nejen obrozenecké) / Josef Kajetán Tyl / Drama / Božena Němcová / Karel Havlíček Borovský / Karel Hynek Mácha / Jan Neruda / Alois Jirásek

MLUVNICE

Věta / Souvětí / Věty podle postoje mluvčího / Přísudek / Vedlejší věta přísudková / Podmět / Vedlejší věta podmětná / Shoda přísudku s podmětem / Jednočlenná věta / Rozvíjející větné členy / Předmět / Vedlejší věta předmětná / Příslovečné určení místa, času, způsobu, míry / Vedlejší věta příslovečná místní, časová, způsobová, měrová / Příslovečné určení příčiny, účelu, podmínky, přípustky / Vedlejší věta příslovečná příčinná, účelová, podmínková, přípustková / Předmět x příslovečné určení / Přívlastek / Vedlejší věta přívlastková / Doplněk / Vedlejší věta doplňková / Obohacování slovní zásoby / Sousloví / Iniciálové zkratky a zkratková slova / Tvoření slov odvozováním / Tvoření slov skládáním / Přejímání z cizích jazyků / O vztazích mezi větami / Komplexní jazykové rozbory

SLOH

Výtah / Výpisek / Citace / Výklad / Líčení

Bibliografické údaje

Čeština s přehledem
Učebnice a pracovní sešit pro český jazyk, literaturu i sloh / 8. ročník základní školy
Jana Bártová, František Rozum, Žaneta Fikejzová Kvapilová
Ilustrace: Jana Bártová
1. vydání, Typodesign, České Budějovice 2012

RECENZE

„Čeština s přehledem“ přistupuje k výuce předmětu s maximální snahou vytvořit celostní pohled
na nedělitelnou jednotu tří tematických oblastí – jazyka, literatury a slohu.

Učebnice je sestavena tak, že jednotlivé části nejsou klasicky vymezené, naopak jsou cíleně propojené – tj. literární texty slouží jako výchozí materiál pro jazykové a slohové učivo.

Jazyková výuka v 8. ročníku navazuje na již dříve získané poznatky o větě a jednotlivých větných členech a podává ucelený pohled na konkrétní typy vedlejších vět a souvětí. Pochopení struktury české věty, možností její modifikace zvyšuje úroveň vyjadřovacích dovedností žáků. Dokonalé porozumění obsahu sdělení současně prohlubuje logiku jejich uvažování. Tato skutečnost může pozitivně ovlivnit výkony žáků při studiu cizích jazyků či řešení slovních úloh v matematice.

Součástí jazykové výuky je též stručný přehled o slovotvorbě.

Složka literární slouží jako výchozí materiál pro jazykové učivo. Přibližuje život a dílo vybraných osobností české literatury a předkládá žákům základní literárně historický přehled. Vybrané ukázky, informace o jednotlivých představitelích sledovaného období výrazně přispívají k pochopení kontinuity nejen literárního, ale i společenského vývoje v českých zemích i v Evropě. Učebnice vede žáky k tomu, aby prokázali schopnost samostatně vyhledávat prameny a odkazy a tak zkvalitňovali úroveň vlastní čtenářské gramotnosti. Soustavná práce s učebnicí přispívá ke schopnosti žáků zdůvodňovat svá zjištění a tvrzení a vede též ke zlepšení jejich komunikačních kompetencí. Jsou vytvořené optimální předpoklady pro každého žáka aplikovat vlastní cesty k získávání informací, k jejich individuálnímu zpracování a následnému praktickému užití – vyjádření a obhajobě vlastních postojů. Žák se učí nejen mluvit, ale i naslouchat druhým a reagovat na jejich názory. Zdokonaluje tak kvality svých vyjadřovacích dovedností písemných i ústních.

K naplnění uvedeného cíle nemalou měrou přispívají též hodiny slohové a komunikační výuky. Vybrané slohové útvary si žáci osvojují na základě aktuálně probíraných literárních textů. Tím se maximálně uplatňuje základní záměr cíleného naplnění hesla „Škola pro život“, které si ZŠ Dukelská ul. zvolila za svůj cíl. Kromě psané podoby jazyka je přirozenou součástí slohové výuky též jazyk mluvený. Žáci si v praxi ověřují, že volba vyjadřovacích prostředků je výrazně ovlivněna konkrétní komunikační situací, na kterou musí volbou vhodných jazykových prostředků adekvátně reagovat. Učí se kultivovaně psát i mluvit a výstižně formulovat své myšlenky.

Výsledkem takto realizovaného komplexního přístupu v procesu výuky předmětu Český jazyk a literatura je dosažení funkční gramotnosti a rozvoj klíčových kompetencí žáků (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní a pracovní kompetence). Předkládaný záměr je v souladu s doporučenými standardy MŠMT ČR, které určují obsahové i časové vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura v 8. ročníku na druhém stupni ZŠ.

PhDr. Ida Ledajaksová